RODO

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zostanie wykorzystane w celu przesłania wyceny usług lub odpowiedzi na zadane pytanie.
Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Możesz w każdej chwili wycofać zgodę przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@bmwkodowanie.pl (jeżeli to zrobisz nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość).
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 24 miesięcy od daty wykonania ostatniej usługi. Po tym terminie dane zostaną przez nas usunięte.
Jednocześnie informujemy, ze Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, usunięcia, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz bezpłatnego uzyskania kopii danych osobowych, które przetwarzamy.

Administratorem danych, które podałeś do kontaktu jest MOBILE CODERS Weber Wandzik Sp.j. Pomiotem przetwarzającym jest google.pl które zapewnia obsługę naszego oprogramowania.

Jeżeli uważasz, ze Twoje dane osobowe zostały naruszone przysługuje Ci prawo skargi do odpowiedniego organu nadzorczego, właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych będzie art. 6 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przepisy prawa krajowego, w tym Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. .
Zwrócenie się z zapytaniem jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie twoich danych osobowych. Wyrażając zgodę potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższymi informacjami.